Protectia Datelor

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR) Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 ( ce abroga Directiva 95/46/CEE)
Societatea „RAIUL ANIMALELOR” este determinată să administreze şi prelucreze în conditii de sigurantă si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, prin mijloace manuale sau automatizate.
Pentru a accesa pagina de internet www.raiulanimalelor.ro, nu este nevoie să ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal. In măsura în care doriti să achizitionati serviciile si/sau produsele oferite de noi, vă putem solicita anumite informatii de identificare sau date cu caracter personal.
Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea, in activitati postale precum şi rezolvării solicitărilor, întrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată de Raiul Animalelor. Contactarea Dvs. (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) in legatura cu restantele la taxele serviciilor oferite, noutăti care credem ca ar putea fi de interes pentru Dvs.
Datele cu caracter personal (asa cum sunt definite de Legea nr. 677/2001), se referă la orice informatii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta on-line sau offline. Informatiile personale sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră.
Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor Raiului Animalelor, dar acceptul dvs. determină calitatea de beneficiar al acestora.
RAIUL ANIMALELOR SRL asigura in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale Clientului si respectarea dreptului acestuia la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre S.C RAIUL ANIMALELOR SRL in temeiul legii, cu buna-credinta , in scopuri legitime, pentru incheierea si executarea contractului de servicii. RAIUL ANIMALELOR este inregistrat cu numarul 34249 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.
Obligatia de confidentialitate stabileste modul in care societatea Raiul Animalelor S.R.L. foloseste si protejeaza orice informatie cu caracter personal pe care o transmiteti catre noi, de fiecare data cand sunt completate documentele intre partile vizate in vederea concretizarii unei relatii contractuale. In acest sens, va informam ca in executarea serviciilor oferite si alese de dumneasoastra ca si client, societatea va prelucra datele cu caracter personal pe care dumneacoastra le puneti la dispozitie, fie bazandu-ne pe temeiul contractual sau legal, pe un interes legitim al societatii sau pe consimtamantul clientului in legatura cu aceasta prelucrare. Datele sunt prelucrate fie direct de catre societate (operatorul), fie prin entitati imputernicite (imputernicitii), care prelucreaza datele in numele si pe seama societatii.
Definitii
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 inseamna protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) Operator: inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern; Date cu caracter personal: reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, act de identificare, date de localizare, identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei identitati sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor personale: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
Consimtamant: al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; Persoana vizata: solicitantul unui produs sau serviciu oferit de catre operator imputernicitii acestuia, precum si orice alte persoane fizice ale caror date cu caracter personal pot fi transmise sau colectate de catre operator, in vederea desfasurarii activitatilor de prelucrare a datelor personale, atat in scop propriu, cat si in numele si pe seama partenerilor sai contractuali, conform scopurilor determinate de acestia din urma.
Contract: reprezinta actul juridic incheiat cu societatea (operatorul), in baza caruia operatorul furnizeaza produse si servicii specifice ariei de activitate. Canalele de comunicare: sunt formele de comunicare acceptate de client in cadrul prezentului contract pentru comunicre, informare de orice natura. Prin furnizarea acestora clientul isi da acordul de-a fi contactat prin oricare dintre formele furnizate in prezentul contract.
Date prelucrate de societate
Va informam ca societatea Raiul Animalelor S.R.L poate procesa urmatoarele date cu caracter personal pe care Dvs. (persoana vizata) ni le puneti la dispozitie prin prezentarea actelor doveditoare (carte de identitate, pasaport, carnet de sanatate al animalului, etc.), cum ar fi:
 1. De identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele si prenumele, adresa de domiciliu/resedinta, codul numeric personal/cod unic de identificare, numarul de telefon fix/mobil, serie si numar act de identitate, serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente, carnetele de sanatate ale animalelor detinute sau alte date avand functia de identificare;
 2. Semnatura dumneavoastra.
Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal
Prelucrarile datelor pot avea ca temei: transmiterea ofertei de servicii; incheierea, executarea, modificarea, incetarea si inregistrarea contractului de prestari servicii; interesul legitim al operatorului; indeplinirea unei obligatii legale; consimtamantul persoanei vizate in vederea transmiterii de comunicari de marketing, oferte promotionale noi, produse noi.
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri: pregatirea ofertei de servicii, incheierea, executarea, modificarea sau incetarea contractului, raspunsuri la reclamatii; – furnizarea serviciului de relatii cu clientii, transmiterea de informari si notificari; – verificarea si recuperarea debitelor; – marketing prin transmiterea de comunicari comerciale privind oferte promotionale, produse si servicii noi etc.; – efectuarea de studii si statistici interne; – stocare date video din cadrul incintei pentru a asigura integritatea mormintelor, a niselor de columbar si bunurilor clientilor impotriva furtului, vandalismului, etc.
Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personale colectate si prelucrate de catre operator pot fi:
 1. furnizori de servicii de tiparire si implicuire comunicari
 2. societati de recuperare creante
 3. societati ce ofera servicii de tip posta/curierat;
Pastrarea datelor cu caracter personal
Pentru a determina perioada de timp pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor partilor stipulate in contract, dar si termenele de arhivare, atat legale cat si interne.
Drepturile persoanei vizate conform regulamentului Nr. 679 Din 27 Aprilie 2016
Drepturile persoanei vizate sunt:
 1. dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de operator
 2. dreptul de a obtine din partea operatorului, a confirmarii faptului ca acestia prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanei vizate si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizata. In cazul in care Datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizata, sursa acestor date precum si, acolo unde este cazul, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri
 3. dreptul la rectificarea datelor inexacte sau completarea acestora
 4. dreptul la stergerea datelor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale Persoanei vizate
 6. dreptul la portabilitatea datelor, care consta in posibilitatea de a solicita operatorului transmiterea datelor furnizate de persoana vizata, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si transmiterea de catre persoana vizata a acestor date catre un alt operator
 7. dreptul de opozitie la prelucrarea Datelor Personale in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare pentru situatii precum: primirea de comunicari comerciale, pentru situatiile in care consimtamantul persoanei vizate nu este necesar a fi obtinut; adoptarea unei decizii automate, desfasurarea de activitati de prelucrare necesare in vederea indeplinirii unui interes legitim al Operatorului. In caz de opozitie nejustificata, operatorul este indreptatit sa prelucreze in continuare Datele cu caracter personal. In cazul in care, pe durata derularii contractului, persoana vizata isi exercita dreptul de opozitie in mod repetat si nejustificat, operatorul isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde unor astfel de solicitari. Dreptul de opozitie nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare in vederea executarii Contractului
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 9. dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, puteti inainta catre operator o cerere scrisa inregistrata la sediul societatii, datata si semnata.
Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Retragerea prezentelor acorduri pot fi efectuate in orice moment, in aceeasi modalitate in care au fost exprimate, si va produce efecte in termen de cel mult 60 zile de la inregistrarea ei in format hartie la sediul societatii.